Violation Report: Regarding the 3 Star route Ticket (8560 yen) Shinjuku to Matsumoto, Takayama, Shirakawa-go, Kan...

What type of policy violation would you like to report?